Iver Kierudsen
???? - 1686


Kierud
???? - ????

-
Iver Kierudsen
???? - 1686
Karen Hechsdatter
ca. 1637 - 1715
Vielse: før kirkebog
7 børn døbt i Lindelse, Svendborg Amt
Hans Iversen Født: ca. 1662
Begravet: 16. marts 1731 Lindelse
Karen IversdatterFødt: ca. 1663
Begravet: 15. juni 1731 Lindelse
Kierud Iversen Født: ca. 1664
Begravet: 17. juli 1732 Lindelse
Niels Iversen Født: 20. januar 1668
Begravet: 21. maj 1744 Lindelse
Johanne Iversdatter Født: er ikke eftervist
Død: er ikke eftervist
Ane Iversdatter
Født: er ikke eftervist
Død: er ikke eftervist
Sidsel Iversdatter
Født: ca. 1676
Begravet:12. august 1751 Lindelse

Lykkes tip-tip-tip-tip-tipoldefar Iver Kierudsen fandt vi i et arveskifte efter ham dateret den 29. maj 1686

Ved sin død efterlod Iver sig kone og 7 efterlevende børn

Da der ikke foreligger kirkebog i Lindelse før fra 1706, har vi ikke kunnet finde oplysninger om Iver ad denne vej 

Lidt om de 7 børn der var nævnt i arveskiftet:

Hans fra 1662 forblev i Illebølle, hvor han døde i marts 1731, 69 år gammel. Hans enke, Dorthea Hansdatter, der stammede fra Kegnæs på Als, døde i april 1732, 75 år gammel  

Karen fra 1663 døde i Vindeby i juni 1731, godt 68 år gammel. Hendes mand Mads Madsen døde i januar 1742, 88 år gammel 

Kierud fra 1664 har vi en beskrivelse af i bogen "Slægten Guldborg og Guldborggaards Historie". Beskrivelsen kommer her: Kierud "havde forud været Færgemand paa Ristinge. Det, gik dog tilbage for ham, ligesom for Broderen, og Grunden hertil er let at se. Ifølge Herredstingbogen afgav Illebølle Bymænd 7. April 1714 en Del Forklaringer om den overdrevne Pantning og Drikkeri i deres By, som truer med at lægge den helt øde. Det er især de to Brødre Niels og Kicrud Iversen og deres Svoger Jesper Brock, som nøde de andre til at sidde og drikke med dem og terrorisere hele Laug'et. De bruge blandt andet den Maade at komme sammen og drikke en Time eller to, hvor der er Brændevin at faa, og saa støde de i Hornet en Gang eller to og pante saa dem, der ikke møde. Ofte sidde de og drikke en hel Dag, og alle Panter bliver straks omsat i Brændevin. Kierud Iversen, der ingen Børn havde, solgte derfor Guldborg 1728 til Oberst Hans Ditlev Kaas til Lykkesholm, og efter ham kom Guldborg i Greverne Ahlefeldts Besiddelse. Ved Salget havde Kieruld Iversen dog forbeholdt sig Gaarden i Fæste paa Livstid. Men han beholdt dog ikke Guldborg ret længe derefter; idet han afstod Guldborg til sin Stifdattersøn, der opholdt sig hos ham, nemlig Mads Jensen Guldborg ". Kierud døde i juli 1732 og opnåede at blive 68 år gammel trodt et tilsyneladende hårdt liv

Niels fra 1668 var Lykkes tip-tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Johanne fra ???? kender vi fra faderens skifte i maj 1686, hvor hun er anført som gift med Jacob Hansen i Lindelse, men det er også alt vi ved om hende

Ane fra ???? var i faderens skifte gift med gårdmand Laurits Rasmussen i Hennetved. Vi har fundet et skifte efter Lauridts dateret den 23. marts 1689. Ved sin død efterlod Lauridts sig Ane og 3 børn i alderen 8 til 2 år. Ane må nok være død inden 1706, for vi kan ikke finde hende begravet i Lindelse

Sidsel fra 1676 var blevet gift med Oge Clausen fra Kvindbjerg. Sidsel døde i august 1751, 75 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund
Iver Kierudsen var Lykkestip-tip-tip-tip-
tipoldefar og boede i Illebølle

Kierud og Niels på kro?

I bogen "Slægten Guldborg og Guldborggaards Historie" står der om Iver:
"Søn af Kierud Iversen i Svalebølle. 1642 fæstede han Husbondhold paa Guldborg og købte Brusjorden - jalt 15 Tdr. 6 Skpr. Hartkorn. Han var gift med Karen Heichsen fra Gundesgaard, hun var af en formuende Slægt, der var kommen fra Lundsgaard paa Fyn. De var, som Navnene viser, sikkert begge af sønderjysk Slægt. Iver Kierudsen var Grev Ahlefeldts Foged og en meget anset og dygtig Mand. Han døde 1684, og saa vidt man kan se, var han ifølge Skifteprotokollen Langelands rigeste Selvejer efter Svenskekrigen, han havde 7 Børn, og uagtet 2 af Døtrene havde faaet en del Arvegods, var der dog 825 Rd. i Boet foruden Gaarden, det var den Gang en betydelig Formue; thi den betydelige Avlsgaard var kun vurderet til 300 Rd. Besætningen paa Guldborg var: 15 Heste, 13 Køer, 6 Stude, 9 Ungkvæg, 10 Faar, 10 Lam, 8 Ungsvin, 7 Ynglinggrise og 6 gamle Gæs. Guldborg arvedes af Sønnen Niels Iversen"

- Sidens top - Forsiden