Maren Pedersdatter
1743 - 1806

Peder Andersen
???? - 1744
-
Anders - - -

Mads Andersen
1751 - 1812
Maren Pedersdatter
1743 - 1806
gift 5. februar 1779 i Stenløse, Frederiksborg Amt
3 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Lars Madsen Døbt 16. januar 1780
Begravet 30. januar 1780
Mette Madsdatter Døbt 9. juni 1782
Død 16. februar 1857 Veksø
Maren Madsdatter Døbt 9. november 1783
Død 1. december 1843 Veksø

Navnet på Helgas tipoldemor Maren Madsdatters mor, troede vi, at vi kunne finde ved hendes fars giftermål i februar 1779, men ved vielsen står der bare i kirkebogen i Stenløse:

Viet efter Kongebr den 5. Febr. Ungkarl Mads Andersen i Wexøe og Lars Hansen Enke ibid

Det blev vi jo ikke klogere af, for hvem var Lars Hansen, og hvad hed hans enke?

Nå, vi måtte jo igang igen. 
Vi ledte så efter Mads Andersens hustrus begravelse, og den fandt vi i juli 1806, hvor der står i kirkebogen i Stenløse:

Navn: Maren, alder: 67 Aar, sted: Wexøe, begravet: 5 July, Sognefoged Mads Andersen Hustru

Så blev vi lidt klogere. Helgas tip-tipoldemor hed altså Maren

Nu skulle vi så se, om vi kunne finde ud af mere om Maren, der første gang var gift med Lars Hansen og og anden gang med Mads Andersen

Vi søgte efter hendes giftermål med Lars Hansen og fandt det i kirkebogen i Gundsømagle i juli 1760. Der står ved vielsen:

Vi har ikke "oversat" det hele, men der står blandt andet:
Dom 5 p Trin: Da den Velagte Enkemand Lars Hansen fra Borup og den gudfrygtige Pige Maren Pedersdatter af Gundsømagle agte at indtræde i den hellige Ægte-Stand……..

Maren var altså datter af en mand ved navn Peder og var fra Gundsømagle, og da hun var 67 år gammel ved sin død i 1806, måtte hun være født omkring år 1739.

Kuglerammen har været "i udu" ved hendes begravelse, for vi fandt Maren døbt i Gundsømagle den 19. maj 1743, hvor der står følgende i kirkebogen ved hendes dåb:

Dom Rogate: er Gl Peder Andersens liden Datter Maren christned og til Daaben af Niels Nielsens hustru frembaaren. Faddere: Rasmus Ibsen, Jacob Hansens hustru, Christian Haagensen, Andries Pedersens Daatt: Anne 

Nu havde vi fundet Maren Pedersdatter døbt og gift første gang. Hvor  bosatte hun sig så med sin første mand Lars Hansen? 

Ved giftermålet stod der, at Lars kom fra Borup, så vi gik igang med kirkebøgerne i Gørløse sogn, og det gav resultat. Det viste sig, at der var to ved navn Lars Hansen i Borup, Gørløse sogn. Den Lars Hansen, som Maren blev gift med, blev kaldt unge Lars Hansen 

Maren Pedersdatter og unge Lars Hansen fik 8 børn i årene 1761 til 1776. Disse 8 børn skriver vi lidt om sidst på siden. Dog tyvstarter vi her med at fortælle om det ældste barn Karen, som er med i indledningen på følgende tragiske historie, som den er beskrevet i bogen "Vigsø Sogns Historie" i afsnittet om Skibstedgård:

"En Mads Petersen, som skulde være opfødt paa Gaarden, blev Sognefoged og fik Gaarden efter Ole Michelsen. Han blev i Aug. 1778 trolovet med Gmd. paa Borupgaard i Gjørløse Sogn Lars Hansens Datter Karen. 

Man begyndte at lave til deres forestaaende Bryllupsgilde, fyrede saa raskt i Bagerovnen af Luen flere gange slog ud af den og tog ligesom Retning hen ad Løiet Sø til, men til stor Forundring for de tilstedeværende slog den hver gang igjen tilbage ind i Ovnen uden at tænde Huset. Senere, da den store Ulykke var sket, ansaa man denne Ildens underlige Flimren som et Forvarsel om, at Løiet Sø denne Gang krævede to Ofre.

Søndagen den 21. Septbr., omtrent en Maaned efter sin Trolovelse, vilde Mads Petersen i en Ege ro Rytter og Husmand i Søsum Niels Hansen over Løiet Sø til Østrup; Egen kæntrede uden at nogen blev det vaer, de druknede begge, fandtes først den anden Dags Middag og blev jordede paa Vigsø Kirkegaard den 26de.

Fæstemøens Fader Lars Hansen flyttede fra Borupgaard her til Skibstedgaard, hvor han blev Sognefoged efter den, som skulde have været hans Svigersøn"

Således kom Helgas tip-tipoldemor Maren Pedersdatter til Skibstedgård i Veksø, og blev efter sin første mand Lars Hansens død gift med Helgas tip-tipoldefar Mads Andersen 

Som det står øverst på denne side, så blev Maren gift med Mads den 5. februar 1779. De fik 3 børn sammen i årene 1780 til 1783. Af disse 3 døde sønnen Lars et par uger efter sin fødsel, Mette har vi fortalt lidt om på Mads Andersens side og Maren var Helgas tipoldemor og har sin egen side 

Mads levede godt 6 år længere end Maren, der blev begravet i juli 1806. Han døde i oktober 1812, 61 år gammel

Lidt om Maren Pedersdatter og Lars Hansens 8 børn:

Karen fra 1761. Da Karen nu ikke blev gift med sognefogeden Mads Pedersen på Skibstedgård i Veksø, så blev hun i stedet for i maj 1778 gift med Rasmus Nielsen, en søn af Niels Rasmussen på Maglehøjgård i Veksø. Karen og Rasmus overtog tilsyneladende gården i Borup efter hendes far. Rasmus blev gårdmand og sognefoged. Rasmus døde i marts 1821. Som dødsårsag står der i kirkebogen i Gørløse: "Død ved med Krudt at kløve Brænde i Hagen", som en af vores gode kontakter på DIS-forum har "oversat" det: "det lyder meget sandsynligt - knarken har haft en stor knude liggende i haven og har ikke orket at save den op. En god gang krudt ind under og BUM! - og det har fløjet med splintret træ i hele haven! Sikke en historie!". Karen levede godt 5 år længere og døde forhåbentlig en mere fredelig død i juni 1826, 65 år gammel

Ane fra 1763 blev i april 1788 gift med ungkarl og gårdmand på Stenlengården i Veksø Jørgen Pedersen, der var søn af Peder Pedersen på Rolandsbjerggården i Veksø.  De fik 9 år samme før Jørgen døde i april 1797,  33 1/4 år gammel. Ane giftede sig igen i oktober samme år med den 8 år yngre ungkarl Ole Nielsen, der var søn af Niels Olsen på Tofthøjgård i Stenlille. Ole var et tip-tipoldebarn efter Lars Madsen fra 1577, der var Helgas 6 og 7 x  tipoldefar i flere linier

Mette Sophie fra 1766. Om hende er der også en historie i bogen "Vigsø Sogns Historie". Der står:" Mette Sofie, opdraget hos Gehejmeraad, Amtmand Levezau i Frederiksborg, gift med Lectie-hører ved Frederiksborg Skole Wolgants Søn, Johan Samuel Wolgant, som1785 dimitteredes fra den nævnte Skole som Dux, blev først Præst paa Øen Føhr i Vesterhavet, senere ved sin Kones Fostersøsters, Grevinde Lerche til Lerchenborg Protektion, kaldet til Rørby Præstekald ved Kalundborg. Hans alderstegne Datter, Fru Petersen i Vigsø, har et smukt Portræt af sin Fader, som han selv har malet"

At Mette Sophie har været fostersøster til grevinde Lerche er måske nok en smule overdrevet, for ved folketællingen i 1787 har vi fundet hende som tjenestepige på Frederiksborg Slot, men måske har hun været fostersøster i sine yngre år eller også har forfatteren af bogen pyntet lidt på de faktiske forhold, det har vi andre eksempler på. I september 1793 blev Mette Sophie gift med Johan Samuel Wolgand og ved folketællingen i 1801 har vi fundet hende og Johan som præstepar i Rørby med 4 mindreårige børn og en hel del tjenestefolk. Herefter har vi ikke kunnet følge dem

Niels fra 1768 blev i oktober 1786 gift med den 15 år ældre enke Sidse Andreasdatter og fik ved giftermålet gården Vaselund i Veksø. Også ham har bogen "Vigsø Songs Historie" skrevet lidt om, men vil du se nogle af disse historier, så kig i kolonnen til højre. Niels døde i april 1828 og Sidse i juli 1831. I "Vigsø Sogns Historie" står der: " hans gode og flittige Enke Sidse Andreasdatter, henlevede efter hans Død tre Aar paa Gaarden hos sin Sønnesøn Hans Svendsen, og døde meget pludselig uden foregaaende Sygdom". Kirkebogen i Veksø har en mere direkte måde at forklare dødsårsagen på: "Faldt i Brønden og omkom"   

Peder fra 1769 blev i februar 1795 gift med Kirstine Nielsdatter, der var datter af gårdmand og sognefoged Niels Poulsen i Jordhøj. Ved folketællingen i 1801 var Niels og Kirstine gårdfolk i Græse  med tre mindreårige døtre. Ved folketællingen i 1834 var de aftægtsfolk i Veksø. Kirstine døde i marts 1835 og Peder 8 måneder senere i november 1835

Bodil fra 1772 blev i juli 1792 gift med ungkarl Anders Erichsen. Ved folketællingen i 1801 var de jordløse husmandsfolk i Stenløse med 2 mindreårige sønner. Anders døde i januar 1815, 48 år gammel og i april samme år blev Bodil gift med Lars Jensen, der var avlskarl i præstegården. Herefter har vi ikke kunnet følge Bodil og hendes familie

Hans fra 1774 blev i september 1797 gift med Ellen Hansdatter, en datter af Hans Andreasen i Hørup. Ellens mor, Margrethe Nielsdatter, var søster til Helgas 2 x tipoldemor Karen Nielsdatter. Hans og Ellen bosatte sig på gården Egedal i Veksø, hvor de fik 9 år sammen, før Hans døde i marts 1806, kun 32 år gammel. Ellen giftede sig igen i juni samme år med ungkarl Hans Nielsen, der var søn af Niels Andreasen på Rolandsbjerggård i Veksø. Ellen døde i september 1842, 70 år gammel

Maren fra 1776 døde i februar 1782 kun 5 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Maren Pedersdatter var kro- og gårdkone på Skibstedgård i Veksø

Maren var Helgas tip-tipoldemor

Her er lidt om Marens søn Niels Larsen som han er beskrevet i bogen "Vigsø Sogns Historie":

"Niels Larsen var noget forud for sin Tid, var i det Ydre en anselig og imponerende Skikkelse, som i den da brugelige og klædelige Kofte, Knæbuxer, hvide Strømper og kortskaftede Støvler, tog sig stadselig ud, naar han var i Pudset, og han var altid omhyggelig paaklædt"

"Han levede i en Tid, da Uroligheder rystede hele Europa, først den franske Revolution og senere Napoleon den førstes epokegørende Krige

"I Kroen samledes man af og til for af Avisen at høre Nyt fra Udlandet, Bønderne ved et Bord med Niels Larsen for Bordenden, og Husmændene ved et andet, hvor de nød godt af de Drikkevarer som Bønderne gav dem. 

Niels Larsen oplæste da af Aviserne, og hans Oplæsning fulgtes altid med Opmærksomhed; men vovede nogen at afbryde ham, eller ytre en Mening der var afvigende fra hans egen, saa kunde denne forvovne være vis paa at blive bragt til Tavshed ved Niels Larsens bidende og bydende Tilrettevisning"

"Han var en myndig Mand baade ude og hjemme; var han fraværende fra Hjemmet maatte Porten staa aaben og hans Folk være oppe til han kom hjem, selv om dette først skete sent ud paa Natten"

"Iblandt hans Slægt og Venner maatte ingen Ægteskabspagt sluttes uden efter hans Anvisning og Vilje. En hæderlig Enke i Vigsø paadrog sig hans Unaade, da hun anden Gang giftede sig, fordi hun ikke tog den til Mand, som han havde tiltænkt hende"

"Han vandt en Gang 10.000 Rd. i Lotteriet, og strax kom to af disse Kommisionærer som søger at gjøre sig Fordel af Næstens Lettroenhed eller Svaghed, ud til ham og med stor Venlighed tilbød ham, imod en "lille" Godtgjørelse, paa Stedet at udbetale ham Gevinsten, men han svarede dem: 
rejs I ad - Kjøbenhavn til! Jeg veed, hvor jeg kan hæve mine Penge og kan godt vente til jeg kan faa dem"

"Da han hentede sin Gevinst, lagde han paa Hjemvejen 5 Rd. ind i hver Kro han kjørte forbi, for hvilke Gjæsterne kunde gjøre sig tilgode"  

Niels Larsen fik gården Vaselund ved sit giftermål i 1786

Vaselund var en af de 8 gårde, der blev udflyttet fra landsbyen Veksø i 1784, altså 2 år før Niels overtog den

Vaselund fik tildelt den sydvestligste lod af Veksøs jorde

Udsigt mod nord over Vaselunds jorde omkring år 2000

 

- Sidens top - Forsiden