Mads Andersen
1751 - 1812

Anders Olsen
ca 1720 - 1754
Mette Madsdatter
ca 1723 - 1761
Ole - Mads Pedersen
ca 1688 - 1750
-

Mads Andersen
1751 - 1812
Maren Pedersdatter
1743 - 1806
gift 5. februar 1779 i Stenløse, Frederiksborg Amt
3 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Lars Madsen Døbt 16. januar 1780
Begravet 30. januar 1780
Mette Madsdatter Døbt 9. juni 1782
Død 16. februar 1857 Veksø
Maren Madsdatter Døbt 9. november 1783
Død 1. december 1843 Veksø

Da Helgas tipoldemor Maren Madsdatter blev døbt i november 1783, stod der ved hendes dåb i kirkebogen i Stenløse, at hendes far var sognefoged Mads Andersen i Veksø

Mads var døbt i oktober 1751, og ved hans dåb står der i kirkebogen i Stenløse:

D 30. Oct: Mas, Anders Olsens Boemands i Steenlille. Susc: Degnen Frid: Høegs hustru. Faddere: Peder Mads:, Niels Christens:, Nelaus Pers:, Anne Lars Persens i Steenløse, Karen Anders Mortensens i Steenlille 

Da Mads var 28 år gammel blev han i 1779 gift med den 36-årige enke Maren Pedersdatter, der var enke efter sognefogeden Lars Hansen på Skibstedgård i Veksø. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Viet efter Kongebr den 5. Febr. Ungkarl Mads Andersen i Wexøe og Lars Hansen Enke ibid

Mads og Maren fik 3 børn i årene 1780 til 1783. Af disse 3 døde den førstefødte som spæd. De to, der voksede op, var

Mette fra 1782 blev gift 18 år gammel i oktober 1798 med bonden på Annexgården i Veksø den 27-årige Ole Rasmussen. De fik 4 børn i årene 1800 til 1809. Ole Rasmussen døde sidst i juni 1811, 40 år gammel, og Mette, der i mellemtiden var blevet 29 år gammel,  blev gift igen i september 1811 med den jævnaldrende ungkarl Niels Larsen fra Veksø. Mette og Niels fik sønnen Wilhelm i 1824, og Wilhelm endte som bonde på Skibstedgård ved sit giftermål med enken efter Poul Pedersen, der var broder til Ole Pedersen Helgas Oldefar, og Poul og Ole var sønner af Mettes søster Maren fra 1783

Maren fra 1783 var Helgas tipoldemor og har sin egen side

Mads's kone Maren Pedersdatter døde sidst i juni 1806, 67 år gammel

Mads Andersen døde i oktober 1812, og ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:
Navn: Mads, alder: 61 Aar, sted: Wexøe, begravet: 25. Octbr, Sognefoged og Gmd Mads Andersen

Uddrag fra bogen "Vigsø Sogns Historie" fra 1884:

" I Mads Andersens Tid foregik store Forandringer paa Landbrugets og Folkerettens Omraade, fremkaldt ved følgende Love: den 15de Januar 1776, om Indfødsretten; den 23. April 1781, om Fællesskabets Ophævelse, hvorved hver Gaard fik sin egen tilmaalte Lod og hver Gaards Bruger, som hidtil havde været Livsfæster, fik sin Gaard til Ejendom; den 20de Juni 1788, om Stavnsbaandets Løsning; den 25de Januar 1790, om skadelig Vands Afledning; den 25de Marts 1791 og 6te Decbr. 1799, om nøjere Bestemmelse af Hoveriet og 18de Januar 1810, om Tiendevæsenet, som afskaffede den byrdefulde og for Bonden i den travle Høsttid saa fortrædelige og tidsspildende tællen Tiende paa Marken. Alle disse Bestemmelser var til Velsignelse for Agerbrugeren og hans Gjerning og gav det største Stød fremad tilLandvæsenets senere saa store Udvikling. 

En Fordel særlig for denne Gaard, var en af Tidens Forbedringer, da den ved Landevejens Regulering fik den Kro- og Handelsret, som hidtil havde været i Steenløse.

Vigsø Kro har jeg første Gang fundet nævnt i Jordebog fra 1796.

Den i forrige hundred Aar saa udbredte Smugkroforretning øvedes ogsaa i Vigsø og Omegn, hvilket følgende Dom viser. Den 16de Oktober 1752 blev, for bevist ulovlig Krohold, Sognefoged Peter Madsen og Gmd. Peter Poulsen i Søsum, Sognefoged Ole Michelsen og Annexbonden Anders Gundersen i Vigsø hver dømt til at bøde 20 Rd. til Hillerød Købstad.

Dette viser, at Skibstedgaard ikke var fremmed for Krohold, da den fik Rettighed til det."

Lidt om 3 af de 4 der blev dømt for ulovligt krohold i 1752:

Sognefoged Peter Madsen
var bror til Mette Madsdatter, Helgas tip-tip-tipoldemor, og sognefoged og gårdmand på gården Konehøj i Søsum

Gårdmand Peder Poulsen i Søsum 
var gårdmand på gården Vendekilde i Søsum og Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Sognefoged Ole Michelsen 
var kroholder og gårdmand på Skibstedgård i Veksø og søn af Michel Pedersen, der var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Mads Andersen var sognefoged og kro- og gårdmand på Skibstedgård i Veksø

Mads var Helgas tip-tipoldefar

Blandt fadderne ved Mads's dåb var:

Karen Anders Mortensens. 

Karen  og Anders Mortensen var Helgas 3 x tipoldeforældre og boede på gård nr. 4 i Stenlille

Anders Mortensen, fæsted i 1745 gård nr. 4 med 43 fag husrum og gav ved indfæstningen 10 rigsdaler. 

Gård nr. 4's tidligere fæster var afgået ved døden, og gården blev afstået, mod at enken fik sit ophold på den 

Gård nr. 4 har ligget i landsbyen Stenlille, da Mads Andersen blev døbt i 1751, men blev udflyttet til matr. 7a i 1786 og fik navnet Kongsdal 

Da Mads blev gift med med enken Maren Pedersdatter i 1779, blev han stedfader til de 8 børn, Maren havde fået i sit første ægteskab 

Det ældste af stedbørnene, Karen Larsdatter, var dog blevet gift knapt 1 år før Mads og Maren. Karen var bosat i Borup i Gørløse sogn

Der var 3 af de andre stedbørn. der forblev i Veksø

Mads's egne 2 børn blev ligeledes i Veksø, hvor Mette kom til Annexgården, og Maren overtog Skibstedgård

Mads, der også var sognefoged, har sikket også deltaget i bystævner

- Sidens top - Forsiden