Ole Andreasen
1732 - 1817

Andreas Jensen
1694 - 1773
Sidtze Pederdatter
1705 - 1780
Jens Jensen
ca 1656 - 1725
Kirsten Andreasdatter ca 1664 - 1736 Peder Andersen
ca 1669 - 1738
Mallene Jensdatter 1667 - ????

Ole Andreasen
1732 - 1817
Karen Nielsdatter
1742 - 1823
gift 17. december 1762 i Slangerup, Frederiksborg Amt
11 børn døbt i Slangerup, Frederiksborg Amt
Margrethe Olsdatter Født 28. oktober 1763
Død 27. maj 1849 Slangerup
Johanne Olsdatter Født 17. september 1765
Død: er ikke eftervist 
Anne Olsdatter Født 28. september 1767
Død: efter 1801
Niels Olsen Født 6. januar 1770
Død 5. juli 1839 Gørløse
Andreas Olsen Født 27. maj 1772
Død 19. juni 1842 Ågerup
Jens Olsen Født 1. august 1774
Død 26. marts 1839 Slangerup
Hans Olsen Født 28. marts 1777
Død 3. juni 1837 Gørløse
Else Olsdatter Født 28. december 1779
Begravet 14. august 1799 Slangerup
Laurs Olsen Født 28. december 1779
Begravet 4. marts 1781
Karen Olsdatter Født 22. august 1782
Død 20. juli 1840 Slangerup
Lars Olsen  Født 25. februar 1785
Død 10. oktober 1858 Ølstykke

Ved Helgas tipoldefar Lars Olsens dåb i februar 1785 stod der, at hans forældre hed Ole Andresen og Karen Nielsdatter

Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at Karen Nielsdatter var Ole Andreasens 2. kone. Første gang var han gift med den 18 år ældre Margrethe Larsdatter, enke efter Engel Arvesen i Manderup

Ved deres vielse i Slangerup den 7. november 1759 står der i kirkebogen:

Onsdagen d 7. Novembr. blev Ole Andreæsen fra Ølstøkke og Margrethe Larsdatter Sal: Engel Arvesens Enke i Manderup i Slangerups Kirke Ægteviede uden nogen foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædike-Stoelen efter Kongelig ? Dispensation af 30. Oktobr. 1759, ? Forløsningsmændenes Navne med egne Hænder underskrevne.
Lauritz Jensen og Bendt Pedersen

Og sådan kom Ole Andreasen fra Ølstykke til Manderup

Ole blev døbt den 7. september 1732 og om det står der i Kirkebogen i Ølstykke:

Dom: 13 à Trinit: blef Andreas Jensens Søn af Ølstøche døbt og kaldet Ole. Præstekonen bar ham: Faddere: Søfren Pedersen i Værebromølle, Hans Christian Smidt og Anders Olsen, Dragonens hustru og Sophie Nielsdatter Beck

Oles første kone døde, 48 år gammel, i oktober 1762  tre år efter deres giftermål i 1759, og ægteskabet var barnløst

I december samme år giftede han sig med den 10 år yngre Karen Nielsdatter, en datter af Niels Larsen i Hørup. Om det står der i kirkebogen i Slangerup:

Fredagen d 17. December bleve Ole Andreæsen af Manderup og Karen Nielsdatter af Hørup ved Kongelig Dispensation og uden forudgaaende Trolovelse og Tillysning af Prædike - Stolen hiemme i hendes forældres huus Ægteviede. At intet kand være dette Deres Ægteskab til forhindring, lover underskrevne mænd her, nemlig: Andreas Jensen og Søren Nielsen

Og så kom der børn på gården. 11 Børn i årene 1763 til 1785 og der var kun en der døde som lille

Ole Andreasen døde som aftægtsmand i 1817, formodentlig hos sønnen Jens der overtog gården Ørnholm,  og i kirkebogen i Slangerup står der:

Død: 27 Marts, begravet: 2 April, Ole Andresen,  Aftægtsmand i Manderup, 85 år

Karen døde 80 år 5 måneder 1 uge gammel i april 1823

Lidt om de 10 børn der voksede op:

Margrethe fra 1763 blev i januar 1783 gift med den 23 år ældre enkemand Rasmus Johansen fra Ude Sundby, hvor de bosatte sig efter giftermålet. De fik 8 børn sammen i årene 1784 til 1798 og i folketællingen i 1801 var han registreret som gårdmand og sognefoged i Ude Sundby. Han døde 80 år gammel i april 1820. Margrethe sad først på aftægt hos datteren Karen i Ude Sundby og til sidst hos datteren Anne Margrethe i Kvinderup, hvor hun døde af alderdom i maj 1849, 80 år 7 måneder gammel

Johanne fra 1765 blev konfirmeret 15 år gammel i 1781, og længere har vi ikke kunnet følge hende

Anne fra 1767 blev i november 1791 gift med den 10 år ældre enke- og gårdmand Hans Pedersen fra Græse, hvor de bosatte sig, og ifølge matrikelkortet 1816-1850 på gård nr 13 - Ødebjerggård. Hverken Anne eller Hans forekommer i folketællingen i 1834, og vi har heller ikke kunnet finde oplysninger om dem i kirkebogen i Græse

Niels fra 1770 blev i oktober 1797 gift med den 9 år ældre enke Karen Pedersdatter i Borup i Gørløse sogn, hvor de bosatte sig. Ifølge matrikelkortet fra 1816-1861 boede de på gård nr. 4 - Lundegård. Karen døde i marts 1838, 77 år gammel og Niels døde som aftægtsmand hos sønnen i juli 1839, 68½ år gammel 

Andreas fra 1772 tjente hos gårdmand Christen Christophersen i Ågerup ved folketællingerne i 1787 og 1801, så han var kommet langt hjemmefra. Han blev i november 1802 gift med den 13 år yngre Ellen Nielsdatter, der var datter af Niels Hansen. Ifølge matrikelkort fra 1805-1860 var de på gård nr. 7 der var under Duebrødre Klosters gods. Gården lå midt i Ågerup og havde jord i 'stjerneform' mod sydøst. Foruden at være gårdmand var Andreas også sognefoged i Ågerup. Han døde af alderdomssvækkelse i juni 1842, 70 år gammel og hans enke sad i aftægt hos sønnen Ole indtil hun døde i marts 1875, 89 år gammel.

Jens fra 1774 blev gift samme dag som hans lillebror Lars blev gift. De blev gift i oktober 1809 i Ølstykke med søstrene Kirsten og Sidse, der var døtre af deres farbror Peder Andreasen. Jens blev gift med Kirsten og de bosatte sig på gården Ørnholm i Manderup. Kirsten døde i juni 1836, 47 år 11 måneder gammel. Jens døde i marts 1839, og i kirkebogen i Slangerup står der: 
"Død: d. 26 Marts, begravet: d 3 April, Jens Olsen, Forhenværende Sognefoged for Slangerup Sogn og Gaardmand i Manderup tilsidst Afbygger i Qvinderup, alder: 64 2/3 Aar". Ved folketællingen i 1840 var Jens's og Kirstens yngste datter, der var født i 1830, kommet i pleje Hos Jens's bror Lars og Kirstens søster Sidse på gården Egebjerg i Ølstykke

Hans fra 1777. Meget tyder på at Hans tidligt er blevet sendt ud at tjene eller også har han bare været på besøg og er blevet registreret der, for den eneste Hans Olsen vi kan finde ved folketællingen i 1787 er en 10-årig dreng, der tjente hos Søren Nielsen i Hørup. Men der er forbindelser til Hørup for ved folketællingen i 1801 tjente han hos Anders Hansen, der var gift med hans søster Karen, i Hørup. I september 1806 blev Hans gift med den 12 år ældre enke Maren Simonsdatter i Gørløse. De boede ifølge matrikelkort 1816-1861 på gård nr 6 - Gørløsegård. De fik en søn Frederik, som overtog gården efter dem. Hans døde i juni 1837 og Maren i november 1840 

Else fra 1779 var tvilling med Laurs der døde som lille. Else blev kun 20 år gammel og blev begravet i august 1799 

Karen fra 1782 blev 17 år gammel gift efter Kongebrev i januar 1799 med den 2 år ældre Andreas Hansen. De bosatte sig på gård nr. 1 i Hørup - Weilegård. Ved folketællingen i 1801 var der foruden det unge ægtepar, Andreas Hansens farbror på 69 år og enkemand, Andreas's 30-årige halvbror og Karens storebror Hans på 23 år samt 2 tjenestefolk. Karen døde i juli 1840, 57 år 11 måneder gammel og Andreas i december 1843, 64½ år gammel

Lars fra 1783 var Helgas tipoldefar og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - GrundOle Andreasen var fæstebonde på gården Ørnholm i Manderup i Slangerup sogn og var Helgas tip-tipoldefar

I 1762, da Ole giftede sig til gården, lå den sammen med de to andre gårde i landsbyen og ved udflytningen i slutningen af 1700-tallet blev den placeret ude på marken vest for byen medens de to andre forblev 

Matrikelkort over Manderup udfærdiget i 1788
Den vestligste gård i landsbyen blev ved udskiftningen flyttet længere vestpå og landsbyens jorde delt i 3 dele. Den udflyttede gård fik navnet Ørnholm

genopførelse af en udflyttergård

Kort over Manderup ca 1850
Ørnholm er markeret med en blå cirkel

På nær en har vi kunnet følge Oles børn. 

Der var kun tre gårde i landsbyen Manderup, så børnene måtte finde andre 'græsgange'

Margrethe kom til Ude Sundby ca. 5 km  mod sydvest

Anne kom til Græse ca. 2 km mod vest

Niels kom til Borup ca. 6 km mod nordøst

Andreas kom til Ågerup ca. 20 km mod syd

Jens overtog gården efter sin far

Hans kom til Gørløse ca. 4 km mod nordøst

Else døde ung hjemme hos forældrene

Karen kom til Hørup ca. 2 km mod syd

Lars kom til Ølstykke ca. 9 km mod syd

Selv om der kun var ca. 9 km til Ølstykke, var Ole og Karen aldrig faddere til sønnen Lars's børn

Oles og Karens børn blev døbt i Slangerup kirke

Maleri af en landsby 1780
Det kunne have været Manderup, hvis ikke det var for antallet af gårde i landsbyen

Fæsteforordning af 28. januar 1682 § 17:
"Ingen Bonde eller Enke maa opsige eller flytte fra sin Gaard, saalænge Hosbonden agter dem god for samme Gaard at forstaae, med mindre Hosbonden handler dem imod Loven. Hvilken Bonde, som forsidder eller forløber sin Hosbonds gaard og ikke retter for sig efter Loven, maa Hosbonden levere paa Bremerholm, der et aar i Jern at arbeide"

Ole oplevede at stavnsbåndet blev løst i 1788

Frihedsstøtten. 
Grundstenen blev lagt i 1792, men støtten blev først færdiggjort i 1797
 

En bonde i slutningen af 1700-tallet

- Sidens top - Forsiden