Hans Larsen
1746 - 1801

Lars Pedersen
ca 1697 - 1775
Inger Jensdatter
ca 1702 - 1763
Peder Jørgensen - Jens -

Hans Larsen
1746 - 1801
Karen Nielsdatter
1743 - 1816
gift 12. juni 1764 i Stenløse, Frederiksborg Amt
11 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Inger Hansdatter Døbt 28. maj 1765
Død 30. april 1836 Stenløse
Ole Hansen Døbt 23. november 1766
Død 14. juli 1841 Ølstykke
Michel Hansen Døbt 25. september 1768
Død 7. december 1848 Stenløse
Bodil Hansdatter Døbt 18. november 1770
Død 21. oktober 1850 Jørlunde
Niels Hansen Døbt 7. februar 1773
Død 1. april 1844 Slangerup
Laurids Hansen Døbt 23. april 1775
Død 7. december 1865 Jørlunde
Jens Hansen Døbt 19. maj 1777
Død 27. marts 1836 Jørlunde
Hans Hansen Døbt 26. marts 1780
Død 27. marts 1834 Stenløse
Anders Hansen Døbt 8. september 1782
Død 31. oktober 1847 Ølstykke
Morten Hansen Døbt 6. marts 1785
Død 16. april 1837 Jørlunde
Peder Hansen Født 11. juli 1788
Død 17. november 1858 Jørlunde

Første gang vi stødte på Hans Larsens navn var ved Helgas tipoldefar Ole Hansens dåb i november 1766. Ved Oles dåb stod der nemlig i kirkebogen i Stenløse, at hans far var bomand Hans Larsen i Søsum

Senere viste det sig, at Hans Larsen også havde to andre børn der var tipoldeforældre til Helga

Hans Larsen var født i maj 1746, og ved hans dåb stod der i kirkebogen i Stenløse:

D 22. May: Hans, Lars Pedersen Boemands i Søsum. Susc: Johanne U: Anders Pedersens. Faddere: Hans Pers:, U: Anders Pedersen, Jørgen Ander:, Alborre Hans Hansens, Karen Jens Mads

Den 12. juni 1764 blev Hans trolovet med bomand Niels Olsens datter Karen fra Veksø. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Trolovede 1764 Fes 3. Pentec, Viede 1764: Hans Larsen, Lars Pedersens Boemands Søn i Søes. og Karen Nielsdatter, Niels Olsen Boemands Datter i Wexøe 

Hans og Karen fik 11 børn i årene 1765 til 1788. Disse børn skriver vi lidt om nederst på siden

Hans døde i marts 1801 og ved hans begravelse i Stensløse står der i kirkebogen:

Navn: Hans, alder: 55, sted: Søsum, begravet: 21. Marts, Sognefoged og Gaardmand Hans Larsen med Ligprædiken

Karen levede godt 15 år længere og døde den 1. juni 1816, 73 år gammel

Lidt om børnene:

Inger fra 1765 var Helgas tipoldemor og har sin egen side

Ole fra 1766 var Helgas tipoldefar og har sin egen side

Michel fra 1768 blev i november 1794 gift med Karen Nielsdatter, der var datter af husmand Niels Børresen i Søsum. Karen døde i marts 1742, 81 11/12 år gammel og Michel døde i december 1748 som aftægtsmand på et afbyggersted i Søsum, 80 år gammel

Bodil fra 1770 blev i februar 1794 gift med enke- og gårdmand Peder Andersen på gården Ejendal i Jørlunde. Peders første kone Johanne var død i december 1793 kun 30 år gammel. I bogen "Hjørlunde Sogns Historie" står der:
"Peder Andersen var i mange Aar Sognefoged og i en videre Kreds kjendt som en dygtig og fremragende Bonde" Peder døde i marts 1832, 63 år gammel og Bodil døde, som der står i kirkebogen, "af alderdom" i oktober 1850, 80 år gammel

Niels fra 1773 blev i november 1797, 24 år gammel,  gift med Michel Simonsens enke, Berthe Larsdatter, på  Sandhøjgård i Skænkelsø og fik denne gård ved giftermålet. Berthe var 18 år ældre end Niels. Berthe døde 5½ år efter giftermålet i maj 1803, og Niels giftede sig igen i juli 1803 med Maren Pedersdatter, der var 3 x tipoldebarn efter Lars Madsen fra 1577, Helgas 6 og 7 x tipoldefar i mange linier. Det er måske ikke gået så godt for Niels som gårdmand i Skenkelsø for i Bogen "Hjørlunde Sogns Historie" står der: "Niels Hansen solgte Gaarden ved 1815 til sin Broder Lars Hansen og flyttede til Fromsgade i Slangerup". Ved folketællingen i 1834 forekommer Niels som arbejdsmand og i 1840 som daglejer i Slangerup, men ved hans begravelse i april 1844, står der dog i kirkebogen "Forhen Gaardmand i Skienkelse nu Huuseier i Slangerup". Maren døde i oktober 1855 på aftægt hos sin søn i Stenløse.   

Laurids fra 1775 blev i april 1799 gift med Birte Jørgensdatter, der var datter af Jørgen Hansen på Vårsøgård i Søsum og søster til Mette Jørgensdatter, Helgas 2 x tipoldemor. Ved folketællingen i 1801 er Laurids/Lars husmand, skomager og rytter i Søsum. Birte døde i januar 1813 som afbygger Lars Hansens hustru kun 36 år gamme, og Lars giftede sig med sin afdøde kones halvsøster Kirsten, der var 18 år yngre end Lars. I 1815 købte Lars Sandhøjgård i Skenkelsø af sin bror Niels. I december 1865 døde Lars, 91 år gammel, som aftægtsmand hos sin søn Jørgen Larsen på gården Ringlebjerg i Sundbylille. Kirsten døde i oktober 1872, 80 år gammel 

Jens fra 1777 var ifølge "Hjørlunde Sogns Historie" ungkarl og møllersvend på Have Mølle ved sit giftermål i maj 1802 med Lars Madsens *) tip-tipoldebarn Maren Pedersdatter, der var enke efter Anders Larsen, der var en nevø til Ane Michelsdatter, Helgas 3 x tipoldemor i 3 linier. Anders Larsen havde ved sin død været gift hele 3 gange men havde ikke fået egne børn. Anders var gårdmand på dobbeltgården Påstrup, som Jens videreførte efter sit giftermål med Maren. Jens og Maren fik børnene Karen i 1804 og Anders i 1806. Karen blev gift med sin fætter Rasmus, der var søn af Bodil fra 1770, og Anders blev gift med sin kusine Ane, der var datter af Laurids fra 1775, så det blev i familien. Jens døde i marts 1836, 59 år gammel, og Maren døde i oktober 1847, 71 år gammel. Maren døde som aftægtskone hos sønnen Anders
*) Lars Madsen fra 1577, Helgas 6 og 7 x tipoldefar i mange linier

Hans fra 1780 var Helgas tipoldefar og har sin egen side

Anders fra 1782 er kommet "vidt omkring" og blev gift med "en københavner"  på et tidspunkt før maj 1808, hvor vi har fundet det første barn efter dem. Anders og hans kone Kirstine Elisabeth Hansdatter bosatte sig på gården Stagsager i Svestrup, hvor Anders døde af "en blodstyrtning" i oktober 1847, 65 år gammel, og Kirstine Elisabeth  døde "af vattersot" i april 1856 også 65 år gammel

Morten fra 1785 blev ikke boende hos sine forældre med kom i en ung alder til Jørlunde. Vi har fundet ham konfirmeret i Jørlunde kirke i år 1800. Ved folketællingen i 1801 forekommer han som "ugift tjenestefolk" hos sin søster Bodil og hendes mand Peder Andersen. I 1806 blev Morten gift med sognefoged og gårdmand Lars Larsens enke på Jørlundegård, Maren Rasmusdatter. Morten og Maren videreførte Jørlundegård. På et eller andet tidspunkt før 1834 må Morten have afstået gården, for ved folketællingen i 1834 forekommer Morten som inderst og aftægtsmand med kone og tre hjemmeboende børn. Morten døde som aftægtsmand i april 1837, 51 år gammel, og Maren døde 75 år gammel i december 1874

Peder fra 1788. Om Peder står der i "Hjørlunde Sogns Historie": "En søn af Grmd. og Sognefoged Hans Larsen paa Pudebjerggaard i Søsum, Peder Hansen, var Møllersvend hos Løitnant Beizenherz i Have-Mølle. Da Peder Hansen var en flink Svend, saa ønskede hans Husbond at skaffe ham en god Hjemstand og tilskyndede ham til at fri til Bodil, som var eneste Barn paa Eilekjærgaard; da Peder Hansen nok havde Lyst men ikke Mod til at gaa hen og fri til en ham fremmed Pige, saa kjørte Løitenanten hen med ham og friede for ham. Han fik Pigens og Moderens Ja, og i Aug. 1817 blev han gift med Bodil og fik Gaarden". Bodil døde 7 år efter brylluppet i november 1824, og Peder giftede sig i april 1825 med den 19 år yngre Margrethe Hansdatter. Margrethe døde i juni 1851 af "sting i siden", 51 år gammel, og Peder døde som aftægtsmand hos sin datter Dorthea Kirstine i november 1858, 70 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hans Larsen var Helgas tip-tipoldefar i 3 linier. 2 linier på hendes fars side og 1 linie på hendes mors side

På Stenløse Lokalarkivs hjemmeside har vi fundet nedenstående om Hans Larsens 'færden' på tre forskellige gårde i Søsum

Gård nr 19 er markeret med rødt og gård nr 24 er markeret med blåt. Det er ikke lykkedes os, at lokalisere gård nr 3

25/11 1763 
Hans Larsen fæster gaard no.19 som faderen Lars Pedersen afstår på grund af alder.
Gaarden er i 4 lægder, mådelig stand. Indfæstning 16 rigsdaler

28/6 1776
Hans Larsen fæster gaard no. 3 som Jens Andreasen er fradød. Gaarden er i 4 længder i mådelig stand. Indfæstning 12 rigsdaler

1777 
Hans Larsen havde både 
gård nr. 3 og  gård nr. 19

I år 1780 blev 11 af de 24 gårde, der lå i Søsum, udflyttede

Hans Larsen forblev i landsbyen, dog på den yderste gård mod syd i Søsum

Gård nr. 24 fik navnet Pudebjerg i 1780


15/1 1791 
Sognefoged Hans Larsen fæster gaard no. 24
af ager og eng hartkorn 7 tønder. 6 skepper. 1 fjerdingkar og 2 1/4 album som Andreas Olsen sidst beboede og godvillig afstår, han bytter gaard med bemeldte Sognefoged. Fæsteren betaler alle restancer

Hans Larsen har formodentlig overtaget hvervet som sognefoged i Søsum efter sin broder Morten Larsen, der døde i marts 1780

der fjernes sten fra marken

Ved folketællingen i 1787 var Hans Larsen sognefoged og gårdmand og boede på en gård i Søsum med sin kone , 6 hjemmeboende børn og en 17-årig tjenestepige

Ved folketællingen i 1801 boede Hans Larsen stadig på en gård i Søsum med sin kone og nu med 2 hjemmeboende børn, sin kones afdøde søsters datter på 8 år og en tjenestekarl på 16 år samt en tjenestepige på 24 år 

- Sidens top - Forsiden