Lars Larsen
1664 - 1739

Lars Larsen
ca 1621 - 1698
Karen Jensdatter
ca 1630 - 1710
Lars Madsen
ca 1577 - 1663
- Jens -

Lars Larsen
1664 - 1739
Anna Rasmusdatter
1663 - 1703
gift 30 nov 1690 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Bodil Larsdatter  Døbt 6. september 1691
Begravet 4. august 1745 Stenløse
Ellen Larsdatter Døbt 1. januar 1693
Begravet 22. januar 1768 Jørlunde
Morten Larsen Døbt 5. august 1694
Begravet 12. januar 1725 Jørlunde
Jens Larsen Døbt 25. oktober 1696
Begravet 10. maj 1775 Tjæreby
Sidse Larsdatter Døbt 13. juni 1698
Begravet 27. juni 1768 Ølstykke
Hans Larsen Døbt 13. juni 1698
Begravet 20. juni 1698
Lars Larsen Døbt 29. maj 1701
Begravet 10. september 1782 Jørlunde

I jagten på Helgas rødder kunne vi ikke komme uden om Lars Larsen på Damgården i Sperrestrup.

Ved en opgørelse i 1947 viste det sig at han havde 4.295 efterkommere, heriblandt Helga, som han var tip-tip-tip-tip-tipoldefar til i fire linier. To linier til Helgas far og to linier til Helgas mor. 

Et avisudklip fra Frederiksborg Amts Avis (1948) anfører at han var gift 2 gange og efterlod sig 11 levende børn, hvortil mange gårdfolk, parcellister, husmænd, håndværkere m.v. i Jørlunde, Ølstykke, Snostrup og Oppe Sundby kan hidføre deres afstamning. 

Lars blev født ved juletid 1664. Om hans dåb den 26. december står der i kirkebogen i Jørlunde:

Anden Juledag blev Lauridts Lauridsens Søn i Sundbylide  christnet og kaldet Laurids. Faddere: Niels Salomonsen ibid, Hans Skaaning, Jep Jensen, Hans Pedersen i Rørbech, Magrete Mortensd. i Skienkelsøe, ? Zitse Hans Hans, Mette Rasmusdatter, Inger Thomasdatter i ? och Karen Nielsdatter tiene: ? Mortensen i Skienkelsøe

Lars blev gift to gange. Første gang i november 1690 med Anna Rasmusdatter, der var Rasmus Svendsens datter på nabogården Bygården. Han var da 26 år gammel og hun et år ældre.

Lars og Anna fik 7 børn sammen i perioden 1691 til 1701. Heraf døde 1 barn som spæd, men 2 af de børn, der voksede op, blev en del af Helgas rødder

Anna døde efter 1 års svaghed i januar 1703, 39 år 7 måneder og 8 dage gammel og Lars giftede sig igen kort efter med Maren Mortensdatter, der ifølge bogen Hjørlunde Sogns Historie var en datter af sognefoged og gårdmand Morten Nielsen fra Græse. 

Da der ikke findes kirkebog i Græse før 1729, har vi ikke kunnet eftervise hverken deres vielse eller Marens dåb

Lars og Maren fik 6 børn sammen i perioden 1706 til 1719. Af disse 6 døde 1 barn som spæd.

Lars døde i juni 1739. Om hans begravelse står der i kirkebogen i Jørlunde: 

Fredagen d 26. junii blev gammel Lars Larsen af Sperrestrup begraven ætat: 74 aar 5 maaned 3 ug

I bogen Hjørlunde Sogns Historie står der, at hans enke Maren holdt gården i 10 år sammen med sine to sønner Morten og Hans. I 1742 flyttede Morten til Lystrup og herefter sad Maren 'under tag' hos sønnen Hans ifølge en afståelseskontrakt , der indledes med følgende ordlyd: "Imellem mig Maren Mortensdatter, afgangne Fæstebonde gamle Lars Larsens Efterleverske, og min Søn Hans Larsen om min paaboede Gaards aftrædelse"

Maren Mortensdatter "nød dette Undertag hos sin Søn til hun, 75 Aar 3 Uger og 2 Dage gammel, døde i Mai 1756"

Lidt om alle de af Lars Larsens børn, der ikke døde som spæde: 

fra ægteskabet med Anna Rasmusdatter

Bodil fra 1691 var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Ellen fra 1693 blev i marts 1716 gift med bomand Jørgen Villumsen, en søn af Villum Andersen på Tungegården i Skenkelsø. Ellen var 23 år gammel ved vielsen og Jørgen var 29 år. De bosatte sig på Tungegården, om hvilken der går en historie om, at overtroen har krævet et offer: " Engang da der var Sygdom iblandt Byens Heste, begrov man her en Hest levende og trak de syge Heste over dens Grav i den Tro, at de deraf kunne blive helbredede". Jørgen døde i maj 1758, 71 år gammel og Ellen i januar 1768, 75 år gammel. Hun havde efter mandens død drevet gården sammen med "deres fleraarige tro og flittige Tjenestekarl" Ole Nielsen, der året før Ellens død blev gift med hendes yngste datter Karen og de førte Tungegården videre 

Morten fra 1694 var kun 20 år gammel, da han i juli 1714 blev gift med Karen Madsdatter, en datter af Mads Nielsen fra Udlejre og en søster til sognefoged Friderich Madsen samme sted. De bosatte sig på Bygården i Sperrestrup, som han havde overtaget efter sin morbroder Svend Rasmussen. 
"I Krigsskat-Jordebogen af 1718 anføres Gaardens Tilstand at være saaledes: den havde 61 Fag Hus, af hvilke 8 Fag var brøstholden, dens Besætning var 10 Heste, 4 Stude, 3 Køer, 5 Ungkvæg og 16 Faar; dens aarlige Udsæd var 10 Tdr Rug, 10 Tdr Byg, 6 Tdr Havre og ½ Td Boghvede; den havde Græsning til 8 Heste og 8 Køer eller Stude; dens Høavl gav 8 Læs godt og 4 Læs slet Hø; den havde godt Tørveskjær og svarede til Rytterhold 48 Rd 24 Sk, samt 4 Læs 3 Lpd 9 Pd Halm". Morten var ikke mere end 30 år gammel, da han døde af vattersot  i januar 1725. Hans enke Karen giftede sig i juni 1725 med Anders Olsen, en søn af Ole Jensen på Hulhøjgård i Veksø. Anders havde
fæstet gården i april samme år og givet 30 Rd i indfæstning "den højeste Indfæstning Meddeleren har fundet, at der er givet for en Bondegaard her paa Amtet til denne Tid". Karen døde dog allerede 1 månede efter brylluppet. Der gik så nogen tid før Anders giftede sig med Ellen Svendsdatter en niece til Mortens mor, Anna Rasmusdatter. Anders døde allerede i maj 1728 og Ellen giftede sig senere med sin første mands halvbroder Rasmus fra 1708, se nedenfor    

Jens fra 1696 flyttede fra Jørlunde sogn til Strø Herred, hvor han blev gift 2 gange. Begge gange på et tidspunkt, hvor der ikke foreligger kirkebog. I sit første ægteskab var han gift med Sidse Hansdatter, en datter af Hans Larsen på Hofgården i Hagerup. Sidse var enke ved giftermålet. Sidse Hansdatter døde i august 1743. Jens Larsens anden kone kender vi ikke navnet på, men hun døde i januar 1764. Jens døde 11 år senere 79 år gammel

Sidse fra 1698 blev gift i oktober 1722 med Ungkarl Ole Andersen fra Ølstykke, hvor de bosatte sig. I perioden 1723 til 1738 fik de 7 børn, hvoraf 3 døde som små. Sidse døde i juni 1768, 70 år gammel

Lars fra 1701 var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

fra ægteskabet med Maren Mortensdatter

Peder fra 1706 forblev tilsyneladende ikke i Nordsjælland og vi har ikke fulgt ham videre

Rasmus fra 1708 blev gift med sin halvbroder Mortens enke Ellen Svendsdatter, som en kort periode havde været gift med Anders Olsen - se ovenfor. Rasmus og Ellen bliv gift  i oktober 1728, han var kun 20 år gammel og Ellen var 32 år. Rasmus flyttede ind til Ellen på Bygården i Sperrestrup og måtte give 26 Rd i indfæstning. I bogen Hjørlunde Sogns Historie, står der om Rasmus: "Rasmus Larsen var meget stor og stærk. Da det, i Førstningen han havde Gaarden, var meget knapt for ham, gik han en Foraarsdag over til Faderen og bad han om lidt Saabyg; "ja" sagde denne, " kom over med din Hjulbør, saa skal Du faae saameget Du kan trille hjem." Rasmus gik hjem og lavede sig i Hast en stor og stærk Hjulbør - man havde dem dengang alene med Træ -, og kom med den over til Faderen, for at hente det ham lovede Saabyg. Da han havde faaet 2 Tdr paa Børen, løftede han lidt paa den og sagde: "Jeg kan nok trille en Tønde endnu;" han fik den tredie Tønde paa og efter at han igjen havde prøvet Børens Tyngde, sagde han: "Jeg kan tage en paa endnu, Fader," og han fik den fjerde Tønde. Da han nu skulle til at trille hjem, sagde hans Moder, der havde staaet og moret sig over sin stærke Søn og hans store, svært belæssede Hjulbør: "Har du godt om Sulet derovre?" "Nej, der er ikke meget," svarede Rasmus. "Kan Du have et Stykke paa med?" Det mente Rasmus, at han nok kunde, saa han fik selv Lov til at tage et Stykke i Saltolden, hvor han tog en hel Side Flæsk og lagde den ovenpaa de 4 Tdr. Men han var stærkere end sin Bør, thi trille den kunde han, men den brast og segnede under sin Byrde, da han netop var kommen over Gaden; men da der kun var 150 Al. imellem Gaardene - Damgaarden og Bygaarden -, har han vel snart faaet slæbt Flæsk og Byg hjem". Ellen døde i marts 1756, 60 år gammel og Rasmus i juni 1781, 73 år og 2 måneder gammel          

Svend fra 1711 blev gift med Bente Andersdatter i oktober 1736. Bente var datter af Anders Simonsen på Selvlystgård i Jørlunde. Svend og Bente bosatte sig på Søgård i Jørlunde, hvor de fik 13 børn i perioden 1736 til 1762. Af disse døde de 7 som små. Bente døde i juni 1792, 75 år gammel og Svend døde i april 1795, 84 år gammel, hos sin søn på gården Vendekilde i Søsum. Svend blev begravet i Stenløse 

Morten fra 1714 blev i maj 1742 gift med salig Lars Nielsens enke i Lystrup, Karen Larsdatter. Morten og Karen fik 4 børn sammen i perioden 1743 til 1748. Karen døde, 44 år og 8 måneder gammel, i november 1751 og 3 måneder senere i februar 1752 giftede Morten, 38 år gammel, sig med Maren Pedersdatter på 25 år. De bosatte sig på Højlundegård i Uvelse, hvor de fik  7 børn i perioden 1752 til 1764. Maren døde i marts 1774, 46 år 10 måneder gammel og Morten i juni 1793, 79 år gammel

Hans fra 1719 overtog Damgården efter sin far og var 31 år gammel, da han i juni 1750 blev gift med den kun 18-årige Maren Pedersdatter, datter af Peder Andersen, Vester Paastrup. Om Maren står der i bogen Hjørlunde Sogns Historie: "Hans Larsens Kone Maren var, da hun d. 26-6-1750 blev gift, i sit 18. Aar; skal derfor i Begyndelsen af sit Ægteskab have været saa barnlig, at hun, naar Manden var borte og hun om Aftenen  var færdig med at sysle, sagde til sin Svigermoder: "Maa jeg nu gaa lidt ud og lege". Hans og Maren fik 8 børn i perioden 1752 til 1770. Hans Larsen døde i februar 1772, 55 år gammel og Maren giftede sig i oktober samme år med Lars Nielsen, en søn af Niels Pedersen på gården Gjersholm i Sundbylille. Maren og Lars forblev på Damgården hvor hun døde i juli 1809, 77 år gammel og Lars 25 år senere i oktober 1834




Lars Larsen på Damgården i Sperrestrup var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar i 4 linier. To på hendes fars side og to på hendes mors side

I 1690 blev Rasmus Jensen sat fra Damgården i Sperrestrup og derefter overtog Lars gården

Ved en ret omfattende registrering den 23. juni 1690 er alt beskrevet for hvert rum i huset. Fra registreringen har vi udvalgt nogle få ting:

1 Vogn med Lætter paa for, værdi 3 Sldl 2 Mk 

1 Hjulbør, værdi 1 Mk

1 Huggestol, værdi 4 Sk

1 Olde - en hul Træstamme brugt til at salte i, navnlig hele Sider Flæsk, værdi 1 Sldl 2 Mk

1 lang Bord, værdi 2 Mk

1 Sengested, værdi 2 Mk

Bænkene under Vinduerne tilsammen, værdi 2 Mk

1 gl kiste, værdi 4 Sk

Registrering vedrørende 'Bæster'- husdyr 
blandt andet:

1 gl. graa Hest, værdi 4 Sldl

1 liden graa Hoppe, værdi 5 Sldl

6 unge Gæs á 12 Sk

Registrering vedrørende sæden på marken, blandt andet:

60 Skpr Rug

5 Skpr Blandkorn

2 Tdr 4 Skpr Havre

1½ Skpr Ærter

2 Skp Boghvede

Ovenstående giver selvfølgelig ikke et fuldstændig billede af, hvad der var på gården.

Vi har kun udvalgt nogle få ting, som vi har fundet interessante. Den fuldstændige registrering kan læses i bogen Hjørlunde Sogns Historie side 159 til 166 

Kort fra 1785 med senere tilretninger over Sperrestrup
Damgården ligger i kortets øverste venstre hjørne mærket med et A

Kort fra 1800-tallet over Sperrestrup
Damgården ligger stadig i øverste venstre hjørne af kortet

Luftfoto af Sperrestrup taget ca 2010
Damgården ligger, hvor den har ligget helt tilbage fra 1700-tallet

- Sidens top - Forsiden