Lars Hansen
1660 - 1740

Hans Nielsen
ca 1614 - 1662
Karen Jensdatter
 ca 1630 - 1710
Niels
- Jens -

Lars Hansen
1660 - 1740
Johanne Clemensdatter
ca 1661 - 1710
gift 11. maj 1684 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
8 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Hans Larsen Døbt 11. februar 1685
Død 19. februar 1685
Anna Larsdatter Døbt 4. september 1686
Død 20. januar 1687
Hans Larsen Døbt 4. marts 1688
Død: er ikke eftervist
Severin Larsen Døbt 14. september 1690
Begravet 4. juli 1716 Ølstykke
Jens Larsen Døbt 9. april 1693
Begravet 17. september 1748 Ølstykke
Karen Larsdatter Døbt 3. maj 1696
Begravet 19. marts 1762 Ølstykke
Niels Larsen Døbt 4. maj 1698
Begravet 29. juli 1753 Ølstykke
Elen Larsdatter Døbt 12. juni 1701
Begravet 16. april 1741 Ølstykke

Lars Hansen fandt vi i vores jagt på Helgas rødder, da vi kom frem til hans søn Niels fra 1698, men vi havde nogle problemer med geografien, for da Niels blev gift i marts 1743, blev han gift som Niels Larsen af Udlejre. 

Vi kunne ikke finde Niels født i Ølstykke sogn, så fortsatte vi med nabosognet Jørlunde og fandt Niels Larsen søn af Laurids Hansen i Sundbylille, og ved nærmere undersøgelse viste det sig at hans far var flyttet til Udlejre omkring 1710 formodentlig i forbindelse med sit andet giftermål

I kirkebogen i Jørlunde står under den 18. november 1660 følgende:

Dom 22. Trin hafde Hans Nielsen i Sundbylille en Søn til Daaben ved navn Lauridtz. Faddere: Salomon i Sundbylille, Morten Olufsen ibid, Dorte Klochers, Mette Rasmus, Birgitta Hans Pedersens, Sidtze Hans Hans

Da han var 24 år gammel blev Lars gift i marts 1684 med Johanne Clemensdatter, hun var et år yngre og  Hans Jensens steddatter fra Sundbylille. Om giftermålet står der i kirkebogen i Jørlunde:  

Den 9 Marty Dmca Lætare er berammet i Jesu Naffen én ChristeligTrolofelse at holde imellem Lauridts Hansen boende i Haagerup och Johanne Clemensd. Hans Jensens Stifdatter i Sundbylille, och at intet findes  ?? ? ? ?
Hiørlund Præstegaard.
Forlovere: Lauridts Larsen og Hans Jensen
Copulerede: 11 May

Vi har haft vore besvær med at tyde skriften ved giftermålet, men har fundet det vigtigste, og resten har vi sat spørgsmålstegn ved. Det der mangler er juridisk formulering omkring giftermålet

Lars og Johanne fik 8 børn sammen i perioden 1685 til 1701, af disse døde 2 som spæde. Alle disse 8 børn blev født i Sundbylille i Jørlunde sogn og i april 1710 døde Johanne 49 år gammel

Det næste vi fandt om Lars Hansen, var hans giftermål med Dorethe Olsdatter den 5. oktober 1710 i kirkebogen i Ølstykke: 


16 á Trin Copulerede Lauritz Hansen og Dorothe Olufsdatter   

Desværre er kirkebogen i Ølstykke meget sparsom med oplysning omkring giftermålene, så der fremgår ikke tydeligt at det er Lars Hansen fra Sundbylille der blev gift med Dorethe Olufsdatter, men det første barn der blev født efter giftermålet fik navnet Johanne, formodentlig efter hans afdøde kone, hvilket var skik på dette tidspunkt. Dette sammenholdt med at fadderne til hans børn født i Ølstykke, samt at hans døtre fra begge ægteskaber blev gift i Ølstykke, og at sønnen Severin fra 1690 blev begravet i juli 1716 i Ølstykke, sandsynliggør at det er Lars fra Sundbylille, vi har med at gøre 

Lars var ved giftermålet 50 år gammel og Dorethe var 21 år. De fik 5 børn sammen i perioden 1711 til 1722

Lars Hansen døde i marts 1740 og blev begravet den 20. i måneden. Herom står der i kirkebogen i Ølstykke: 

Dmca Oculi blef Lars Hansen i Udlejre begrafen at 80 Aar

Dorethe døde 22 år senere i oktober 1762 som Lars Hansens enke af Udlejre

Lidt om Lars og Johannes 6 børn der blev voksne:

Hans fra 1688 har vi ikke kunnet følge

Severin fra 1690 døde i juli 1716 som 'Søren, Lars Hansens Søn i Udleire'

Jens fra 1693 blev gift i januar 1723, 30 år gammel, med den 10 år yngre Else Jensdatter, datter af kirkeværgen Jens Jensen fra Udlejre, der både var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar og tip-tip-tip-tip-tipoldefar. Jens Larsen boede i Udlejre var underfoged og døde i september 1748, 56 år gammel. Else giftede sig igen med Peder Jørgensen i januar 1849

Karen fra 1696 var 21 år gammel da hun blev gift med Jens Christensen

Niels fra 1698 var både Helgas tip-tip-tip-tipoldefar og tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Elen fra 1701 døde 40 år gammel i april 1741, tilsyneladende ugift

og lidt om børnene fra han ægteskab med Dorethe:

Johanne fra 1711 blev 20 år gammel gift med Peder Povelsen der var dobbelt så gammel som hende i november 1731. Peder døde i juni 1750, 59 år gammel og Johanne giftede sig igen september samme år med Oluf Olufsen. Johanne døde i oktober 1766 og Oluf i juni 1767. Johanne Larsdatter var bosat i Svestrup

Karen fra 1713 var 23 år da hun blev gift med Mogens Pedersen, 28 år gammel, fra Skenkelsø. Mogens døde i januar 1750 og Karen giftede sig igen med enkemanden Brede Isaacsen. Karen var da 39 år gammel og Brede var 57 år. Han havde været gift to gange tidligere og endvidere fået et barn uden for ægteskab med en tredie kvinde. Brede var broder til Søren Isaacsen, der var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar. Brede døde i oktober 1779 og Karen 1½ år senere i maj 1781  

Margrete fra 1716 blev gift i oktober 1745, 29 år gammel, med landsoldat Hans Andersen, 36 år. De bosatte sig i Svestrup, hvor Margrete døde i april 1784 og Hans i januar 1790

Søren fra 1719 har vi fundet konfirmeret i 1738, men så har vi ikke kunnet følge ham yderligere

Anne fra 1722 døde 3½ år gammel i august 1725Lars Hansen var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar og i en anden linie var han kun tip-tip-tip-tipoldefar

Lars var i en periode på Bybjerggård i Sundbylille

Lidt om Bybjerggård som det står skrevet i Hjørlunde Sogns Historie:

"Denne Gaard havde lidt mest her i Byen ved Svenskernes Fjendevold 1658 og 1659; thi ved Taxationen 1660 over den Skade, Fjenden havde øvet, blev Ødelæggelsen paa Gaardens Bygninger vurderet til 20 Rd - en stor Sum i de Tider , da to sorte Heste og en Vogn paa Gaarden blev vurderet ogsaa til 20 Rd"

Lars var ikke født, da svenskerne hærgede i Nordsjælland, men han har sikker hørt om det i sin barndom

Ved mandtallet i år 1700, var gården ejet af Amtsforvalter Kei v. Ahlefeldt i Frederiksborg.

På gården var der Lars Hansen, som fæster, og hans sønner Hans, Søren, Jens og Niels 

Det var som navnet på tællingen angiver, kun mændene der blev talt

Lars flyttede til Udlejre omkring år 1710, hvor han blev gift med sin anden kone Dorethe Olufsdatter

Lars Hansen opnåede at se 6 af sine børn gift. De 5 af dem blev gift i Ølstykke, men alle 6 bosatte sig i Ølstykke sogn

Lars oplevede at stavnsbåndet blev indført og vornedskabet ophævet

Lars levede under fire konger, her er lidt om to af dem

Frederik III 1648-1670:
der fik indført arvekongedømmet og opnåede den absolutte magt med enevældens indførelse i Danmark.
I de efterfølgende år lod Frederiks kabinetssekretær Griffenfeldt udarbejde Kongeloven. Den fastslog kongens uindskrænkede magt hvis eneste begrænsning var at han ikke måtte ændre den og at kongen skulle tilhøre den lutherske kirke

Christian V 1670-1699:
var den første danske konge, der kom på tronen som arve - og enevoldsherre uden håndfæstning og uden at modtage riget af nogen anden myndighed.
Det kunne da heller ikke stemme med hans suverænitet at lade sig krone af noget andet menneske.
Den nye kostbare krone, som var anskaffet i stedet for den hidtil brugte, påsatte han sig selv.

- Sidens top - Forsiden