Michel Pedersen
ca 1691 - 1768

Peder -

Michel Pedersen
ca 1691 - 1768
Bodil Larsdatter
ca 1691 - 1745
gift omk. 1716 i Stenløse, Frederiksborg Amt
6 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Anne Michelsdatter  Født: omk. 1718
Begravet 20. april 1787 Stenløse
Ole Michelsen Født: omk. 1718
Begravet 14. januar 1777 Stenløse
Karen Michelsdatter Født: omk. 1720
Begravet 8. november 1790 Jørlunde
Rasmus Michelsen Født: omk. 1723
Begravet 22. august 1794 Stenløse
Elsebeth Michelsdatter Født: omk. 1725
Begravet 5. februar 1756 Jørlunde
Lars Michelsen Født: omk. 1730
Begravet 12. september 1746 Stenløse

Vi har ikke mulighed for at finde Helgas 3 x tipoldemor Anne Michelsdatter døbt, så hvordan skulle vi så finde ud af, hvem der var hendes forældre?

Anne blev døbt før der forligger kirkebog i Stenløse fra 1736, og hun  er også konfirmeret før 1736, så i kirkebogen er der ikke hjælp at hente

Nu er det så heldigt, at der er en bog fra 1884, 'Vigsø Sogne Historie', der kunne lede os på sporet. I den står der:

"Nr. 14 (4) Brøndstedgaard ligger vestlig i Byen, syd for Bygaden og vest for den nye Gjæstgivergaard. Den havde ved forrige hundred aars Begyndelse 10 Tdr. 1 Fjdk. 2 Alb. Hartkorn; 40 Fag Hus, som var brøstholden for 54 Rd; dens Besætning bestod af 6 Heste, 2 Stude, 2 Køer, 3 Ungkvæg og 8 Faar; den aarlige Udsæd var 7 Tdr. Rug, 10 Tdr. Byg og 6 Tdr. Havre; den havde Græsning til 6 Heste og 6 Køer; dens Høslæt gav aarlig 2 Læs godt og 12 Læs slet Hø. Rasmus Olsen havde Gaarden, da han d. 24. Juni 1714 blev gift med Pige Bodil Larsdatter, som var født i Damgaarden i Sperrestrup, i Hjørlunde Sogn, den 11te Oktbr. 1691, Hvilken Gaard hendes Fader Lars Larsen havde fæstet 1690. Rasmus Olsen er død ved Aaret 1716, uden at have efterladt sig Børn, og Bodil kort efter gift med Michel Petersen, som var lige gammel med hende. Hun skjænkede ham Børnene: Anne, født 1718, d. 19. Oktbr. 1738 gift med Gmd. paa Hulhøjgaard Niels Olsen" og så blev der bekrevet flere børn

Så kom vi så langt. Anne Michelsdatters far hed Michel Pedersen og hendes mor Bodil Larsdatter.

Michel og Bodil blev gift før 1736, så det er ikke muligt at eftervise deres vielse i Stenløse, men vi har fundet 6 børn efter dem i årene 1718 til 1730. 

Bodil døde i august 1745, 53 år gammel

Michel giftede sig igen i november 1745 med den 33 år yngre Anne Hansdatter fra Gundsømagle. Michel og Anne fik 4 børn i årene 1746 til 1757

Vi ved ikke præsist hvornår Michel døde og blev begravet for præsten/degnen har kun skrevet "Dom:" ud for begravelsen, men begravelsen tidligere er dateret 4. p Pash (4. søndag efter påske) og den lige efter er dateret Dom: 3 p Tr (3. søndag efter Trinitatis) så Michel Pedersen døde nok og blev begravet mellem 1. maj og 19. juni 1768

Ved hans begravelse i står der i kirkebogen i Stenløse:

Michel Pedersen Boemand i Wexøe æt: 77 an: 2 mens:  Dom:

Efter Michels død giftede hans enke sig igen men først i januar 1771. Denne gang med den 23 år yngre Peder Jørgensen, og som der står i kirkebogen i Stenløse ved deres vielse: "efter Kongebrev. Peder Jørgensen, Ungkarl fra Udleire i Ølstøcke Sogn, med god Beviis og Anne Hansdatter, afg: Boemands Michel Pedersens Enke i Wexøe"

Peder Jørgensen var en bror til Helgas tip-tipoldemor Johanne Jørgensdatter fra 1745

Lidt om Michels børn:

fra ægeskabet med Bodil Larsdatter

Anne fra 1718 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side (hun var nok tvilling med Ole)

Ole fra 1718 var nok tvilling med Anne. Ole blev i oktober 1742 gift med Kirsten Madsdatter, der var enke efter sognefoged Peder Andreasen på Skibstedgård i Veksø. Ole overtog gården og hvervet som sognefoged efter vielsen. Kirsten var datter af Mads Nielsen fra Ølstykke og søster til den senere sognefoged i Udlejre, Friderich Madsen og til Karen Madsdatter, der var gift med Morten Larsen, Oles morbror. Ole og Kirsten døde næsten samtidig i januar 1777 og blev begravet samme dag

Karen fra 1720 var kun 17 år gammel, da hun i juni 1737 blev gift med den 22-årige Laurids Andersen en søn af Anders Simonsen fra gården Selvlyst i Jørlunde. Karen og Laurids bosatte sig på Selvlyst, som han havde fæstet i oktober 1735. De fik 16 børn i årene 1738 til 1766. Lars døde i november 1783, 68 år 2 måneder gammel og Karen styrede gården indtil datteren Elsebeth  ved sit giftermål  i januar 1787 overtog den sammen med sin mand Niels Schindler*) Karen som nok har siddet på aftægt hos Elsebeth og Niels døde i november 1790, 70 år gammel

Rasmus fra 1723 blev i november 1755 gift med den 14 år yngre Marie Pedersdatter. Marie var Rasmus's bror Oles steddatter. Rasmus og Marie bosatte sig i Veksø på Anneksgården, som Rasmus havde fæstet samme år, som de blev gift. De fik 5 børn i årene 1756 til 1764, hvor Marie døde i forbindelse med sit sidste barns fødsel. Rasmus giftede sig igen i oktober samme år denne gang med den 13 år yngre Kirsten Andreasdatter, der var datter af Andreas Stephansen i Veksø. De fik 3 børn i årene 1765 til 1771. Rasmus døde i august 1794, 71 år gammel. Kirsten videreførte gården indtil sønnen Ole fæstede den i 1798, hvorefter hun sad på aftægt hos ham indtil sin død i juli 1810

Elsebeth fra 1725 var 19 år gammel, da hun i oktober 1744 blev gift med den 40-årige enkemand Peder Andersen fra gården Vester Påstrup i Jørlunde sogn, hvor de bosatte sig efter giftermålet. Elsebeth blev hans anden kone og stedmoder til 5 børn. Peder var søn af Anders Simonsen og en bror til Elsebeths svoger Laurids Andersen. Elsebeth døde i slutningen af januar 1756, 30 år 2 måneder gammel og Peder blev igen gift i november samme år denne gang med Bodil Olsdatter, en datter af Ole Madsen fra Udlejre. Peder døde i december 1765 og Bodil giftede sig i september 1766 med Helgas tip-tipoldefar Peder Bendtsen

Lars fra 1730 døde kun 16½ år gammel i september 1746

fra ægteskabet med Anne Hansdatter

Peder fra 1746 døde ½ år gammel i marts 1747

Bodel fra 1748 blev i februar 1771 gift med den 14 år ældre enkemand og foged Niels Poulsen fra Jordhøj, hvor de bosatte sig efter vielsen. De fik 9 børn i årene 1772 til 1786. Bodil døde maj 1797, 51 år gammel og Niels døde i november 1806, 72 år 1 måned gammel

Peder fra 1751 døde i februar 1756 godt 4 år gammel

Peder fra 1757 har vi ikke kunnet følge videre

*) I bogen "Hjørlunde Sogns Historie" står følgende historie om Niels Schindler: 
" Han var eneste Barn af Provst David Jendrik Schindler og født i Hjørlunde Præstegaard i Febr. 1745; 1763 dimmiteredes han fra Frederiksborg Skole til Kjøbenhavns Universitet, men studerede ikke videre, opholdt sig meget i Hjemmet  og prædikede undertiden for Faderen. Engang skal han i sin Prædiken, ved at faa Øje paa sin elskede Elsebeth, være kommen saameget fra Koncepterne, at Prædikenen fik en brat Ende. Faderen var meget imod sin Søns Forbindelse med hende og den fandt da ogsaa først Sted efter Faderens Død"


Michel Pedersen var fæstebonde på den gård der ved udskiftningen i Veksø 1784 fik navnet Brøndstedgård

Michel var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar i 3 linier. 2 linier til hendes far og 1 linie til hendes mor

På Stenløse Lokalarkivs hjemmeside har vi fundet nedenstående om Michels gård:

1718 – gård nr 14
Mikkel Pedersen
Hartkorn 
10 td. o skp. 1 fj. 2 al
40 fag husrum der er brøstfældig for 5 rigsdaler
Besætning
6 heste, 2 stude, 2 køer, 3 ungkvæg og 8 får

Lidt fra bogen 'Vigsø Sogns Historie':

"Bohavet bestod af fastgjorte Bænke langs med Stuens Sidevægge, med Husbondens Bænk i Midten, nærmest Arnen (de tjente baade til Sæde og Natteleje); et Bord, ofte saa langt som Stuen, hvis tykke og klodsede Skive hvilede paa fire Ben, som vare fastgjorte i Jorden, og til det yngste Barn en Vugge af udhulet, plump Træbul, som hang under Bjælken nær ved Arnen, saaledes, at den kunde gynges op og ned, og saa højt, at den friede Barnet i den fra at komme i Berøring med Stuens umælende Beboere."

"Bjælkelaget havde intet Loft, da det laa saa lavt, at man ikke kunde have gaaet under et saadant."

"Foruden den menneskelige Husstand, var Stuen Bolig for dens tarvelige Tillæg af Kalve, Grise, Geder og Lam, samt for Hunde, Katte og Høns; disse havde Natteplads øverst i Husets Sparreværk, hvorfor Hanebjælken endnu bærer Navn efter Hanen, denne Landmandens gamle Vækkeur og Vejrglas

"Skulde en Fremmed overnatte i Stuen og det var en hædret Gjæst, saa fik han Lov til at ligge paa Bordet, hvor han kun kunde generes af Rotter eller hvad Hønsene kunde tabe ned paa ham, men var det en ringere Gjæst eller en vildfarende, som søgte Ly for Natten, saa maatte han ligge paa Gulvet, hvor den firbenede Husstand ofte paa det ubehageligste forstyrrede hans Nattero"

- Sidens top - Forsiden