Ole Jensen
ca 1660 - 1740

Jens -

Ole Jensen
ca 1660 - 1740
Karen Nielsdatter
ca 1665 - 1750
Vielse: er ikke eftervist
2 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Anders Olsen Født: omk. 1695
Begravet 31. maj 1728 Jørlunde
Niels Olsen Født: omk. 1700
Begravet 16. april 1769 Stenløse

At Helgas 3 x tipoldefar Niels Olsens far hed Ole, var vi ikke i tvivl om, men hvad hed han mere end Ole? Her løb vi ind i det problem, at Niels var født omkring år 1700, og at der først foreligger kirkebog i Stenløse fra år 1736

Så er vi så heldige, at vi har med fæstebønder at gøre, og at der på Stenløse lokalarkivs hjemmeside og i bogen "Vigsø Sogns Historie" står noget om Niels Olsen og hans far Ole Jensen.

Først til Stenløse Lokalarkiv:

"1717 – gård nr 11, gårdfæster Ole Jensen

1718 – Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, gårdfæster Ole Jensen
Hartkorn 12 td. 5 skp. 2 fj, 2 al,
5o fag husrum der er brøstfældig for 6 rigsdaler.
Besætning, 6 heste, 2 stude, 4 køer, 4 ungkvæg og 10 får.
Udsæd, 9½ tdr. rug, 11 tdr. byg, 8 td., havre.
Græsning til 6 heste og 6 køer
Høslet gav 3 læs godt og 15 læs slet.

1727 - Niels Olsen fæster sin fader Ole Jensens gaard.
Hartkorn 12 td. 5 skp. 2 fj, 2 alb. 50 fag husrum, mådelig stand"

Så til bogen "Vigsø Sogns Historie:


"Nr. 12 (14) Hulhøjgaard laa før Udskiftningen øst for Brøndstedgaard og var sammenbygget med denne, saaledes 14-12; nu ligger den paa den vestlige Del af Byens Mark, nord for Steenleengaard. Den nye Gjæstgivergaard er bygget paa dens Gaardsplads i Byen. Ved forrige hundred Aars Begyndelse havde Gaarden 12 Tdr. 5 Skpr. 2 Fjdk. 2 Alb. Hartk., 50 Fag Hus paa hvilken var Brøstholdenhed fpr 6 Rd; dens Besætning var 6 heste, 2 Stude, 4 Køer, 4 Ungkvæg og 10 Faar; dens aarlige Udsæd var 9½ Td. Rug, 11 Tdr. Byg og 8 Tdr. Havre; den havde Græsning til 6 Heste og 6 Køer; den Høslæt gav aarlig 3 Læs godt og 15 læs slet Hø. Den første Fæster vi finde paa Gaarden, er Ole Jensen, født 1660, død d. 29. Juni 1740; hans Kone Karen Nielsdatter, født 1665, død d. 1. Decb. 1750. Deres Børn: Anders, født 1695, d. 18. juni 1725 gift med Karen Madsdatter, Søster til Ole Michelsens Kone paa Skibstedgaard og Enke efter Morten Larsen paa Bygaard i Sperrestrup i Hjørlunde Sogn, hvilken Gaard han fik med hende. Hans Formand paa denne Gaard, Morten Larsen, var Broder til Michel Petersens Kone Bodil Larsdatter paa Brøndstedgaard"

Ole Jensen og Karen Nielsdatter blev viet, før der foreligger kirkebog i Stenløse, så vi har ikke kunnet finde noget om deres vielse

Ole Jensen døde i juni 1740 og ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

D.29. Jun: Ole Jensen Boemand for hen udi Wexøe æt: an: 80 

Da Ole blev begravet 80 år gammel i 1740, må han være født ca. 1660

Hans kone Karen Nielsdatter døde i november 1750, 85 år 4 måneder gammel

 Ole Jensen var fæstebonde i Veksø på gård nr 12

Ole var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar i 3 linier. 2 linier på hendes fars side og 1 linie på hendes mors side 

Ole kan have fået flere børn end de to, vi har fundet noget om

Det er langt fra sikkert, at de husdyr Ole havde, var så velnærede som dem vi ser på billederne ovenfor 

Lidt om tidens boliger beskrevet i bogen "Vigsø Sogns Historie" fra 1884:

Deres boliger var "Bulhuse, Bjælkehuse, hvis Vægge bestod af 'Aaser', - der er Bjælker lagt paa langs ovenpaa hinanden og Aabningerne imellem disse ufuldkomment tilhugne Tømmerstokke tættedes med Mos, Ler eller Komøg;

i Gavlen var en liden Glug med en Lem indvendig til at aabne og lukke, ellers fik Stuen kun Lys fra Lyren, en ½ kvadrat Alens Aabning  midt i Tagryggen, for den kunde lukkes med Blæreskind, Mellemgulvet af Oxen eller - det klareste - Hinden af Koens eller Faarets ufødte Foster"

- Sidens top - Forsiden