Anders Torbensen
1682 - 1742

Torben Andersen
???? - 1730
Karen
???? - 1729
Anders - - -

Anders Torbensen
1682 - 1742
Sidse Børgesdatter
ca 1684 - 1745
gift 6. juli 1710 i Uggeløse, Frederiksborg Amt
2 børn døbt i Uggeløse, Frederiksborg Amt
4 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Kirsten Andersdatter Døbt 8. marts 1711 Uggeløse
Begravet 18. marts 1739 Ølstykke
Margrette Andersdatter Døbt 2. februar 1714 Uggeløse
Begravet 10. juni 1714 Jørlunde
Laurids Andersen Døbt 29. september 1715 Jørlunde
Begravet 17. november 1783 Jørlunde
Karen Andersdatter Døbt 18. juni 1719 Jørlunde
Begravet 13. oktober 1779 Ølstykke
Birte Andersdatter Døbt 1. januar 1723 Jørlunde
Begravet 10. maj 1797 Ølstykke
Margrete Andersdatter Døbt 2. september 1725 Jørlunde
Begravet 15. maj 1799 Jørlunde

Da Helgas tip-tip-tipoldemor Birte Andersdatter blev døbt, stod der at hun var datter af Anders Torbensen i Sperrestrup

Anders var født i Badstrup i oktober 1682 og ved hans dåb den 15. oktober står der i kirkebogen i Uggeløse:

Dmca 18 à Trin: bleff Torben Andersens Anders aff Badstrup døbt oc
 ? kone i Wassingrad bar ham. Faddere: Niels Torbensen aff Badstrup, Peder ?mandsen i Uggeløse, Margrete Christophers Pige e.t.c.

Den 4. maj 1710 blev Anders Torbensen trolovet med Sidse Børgesdatter. I kirkebogen i Uggeløse står der:

Dom 2 p Pasch blef Anders Torbensen og Sidse Børgesdatter trolovede til Egteskab

Ved deres vielse den 6. juli 1710 står der i samme kirkebog:

Dom 3 p Trinit blef til Egteskab viede Anders Torbensen og Sidse Børgesdatter af Badstrup

Anders og Sidse bosatte sig i Badstrup, hvor deres 2 første børn blev født. I 1714 flyttede de til Sperrestrup, hvor Anders og hans bror Niels havde overtaget en nedbrændt gård, som de genopbyggede. Gården kom ved den senere udskiftning til at hedde Bakkegård.

Anders og hans bror har været kreative og driftige folk, hvilket er beskrevet således i bogen "Hjørlunde Sogns Historie":

"I Slagslunde Skov skulde de have Tømmer til den afbrændte Gaards Opbygning og medens de fik Skovfogeden til Sperrestrup i Selskab med 2-3 Flasker Brændevin, hentedes fra Skoven til Gaarden de bedste Egetømmer i rigt Maal, som der fandtes. Da den østre Længe nedbrødes 1863, fandtes i den ualmindeligt svært Egetømmer"

Anders og Sidse fik i alt 6 børn, hvoraf de mistede en som spæd

Anders døde i januar 1742. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Jørlunde:

D. 17. Jan: blev begraven Anders Torbensen af Sperrestrup, som døde paa Marken i ? ?. 64 Aar 3 Maand

Om omstændighederne ved hans død står der i bogen "Hjørlunde Sogns Historie":
"Den 17-1-1742 kjørte Anders Torbensen fra Hillerød hjemad og havde en Skrædder med sig; da de vare komne igjennem Hjørlunde og det var et forrygende Vejr med Storm og Snefog, foer de vild og kom ud paa den Rørmose Eng, som senere tilhørte Lars Nielsen paa Sindshvile og nu ligger under Dildalgaard, hvor de kjørte i en Tørvegrav. Da de vilde hjælpe Hestene op, kom Torbensen under den ene, som traadte ham ned i Mudderet, hvor han omkom. Skræderen maatte krybe paa Hænder og Fødder næsten hele Vejen til Hjørlunde, for at undgaa at falde i Tørvegrave og for Stormen. Morgenen efter fandtes Kjøretøjet, med den ene Hest endnu levende, og Anders Torbensens Lig"

Lidt om børnene:

Kirsten fra 1711 blev i februar 1729 gift med enkemand Anders Nielsen fra Svestrup, hvor de bosatte sig efter brylluppet. Det var et noget sørgeligt livsforløb Kirsten fik. Hun og Anders fik 6 børn i årene 1729 til 1739. Anders  døde i december 1738, 41 år gammel og tre måneder senere fødte Kirsten deres sidste barn, hvis fødsel hun ikke overlevede. Hun blev begravet 28 år gammel i marts 1739. Af de 6 børn var der kun sønnen Niels og datteren Karen der voksede op. Niels har vi muligvis fundet konfirmeret i Jørlunde i 1752, men har så ikke fulgt ham videre. Datteren Karen blev gift juni 1763 og døde i forbindelse med fødslen af tvillinger i februar 1764, 33 år gammel

Margrette fra februar 1714 overlevede ikke flytningen fra Badstrup til Sperrestrup men døde i juni 1714 og blev begravet i Jørlunde

Laurids fra 1715 blev efter kongebrev gift i oktober 1742 med præsten hr. Tulles tjenestepige Cathrine Jensdatter. I begyndelsen af deres ægteskab boede Laurids og Cathrine hos hans forældre, men i 1744 overtog de Birkedalgaard i Jørlunde efter Hans Nielsen, som var sat fra gården. I bogen"Hjørlunde Sogns Historie" står der om Hans Nielsen: "I 1739 fik han, tilligemed 6 andre Bønder heri Egnen, Penge til at kjøbe sig Heste for; 1744 d. 30. Juni gav Amtmand Gram Amtsforvalter Dahls Forslag om at Hans Nielsen skal sættes fra Gaarden, Medhold, 'da han ikke efter Løfte har søgt at forbedre den'." Noget tyder på, at det ikke er den bedste gård Laurids/Lars og Cathrine har overtaget. Efter at Laurids/Lars og hans kone var flyttet til Jørlunde blev han kaldt 'unge' Lars Andersen, fordi der i forvejen var en ved navn Lars Andersen, denne Lars blev herefter kaldt 'gamle' Lars Andersen. 'Unge' Lars's kone Cathrine døde i marts 1748, 29 år 7 måneder gammel. Den 3 april 1748 blev 'unge' Lars gift med Inger Vincentzdatter fra Jyllinge. 'Unge' Lars døde i november 1783, 68 år 6 uger gammel og Inger døde i september 1799, 80 år gammel      

Karen fra 1719 var 18 år gammel da hun blev gift med den 33 år ældre enkemand Povel Andersen fra Svestrup i december 1737. De bosatte sig i Svestrup hvor de fik godt 16 år sammen før Povel døde i juni 1754, 69 år gammel. Karen der da var 35 år gammel blev i oktober 1754 gift med Hans Andersen, der var søn af Anders Olsen Hugger i Ølstykke. Karen døde i oktober 1779, 60 år gammel og hendes mand Hans døde i marts 1790, 62 år gammel

Birte fra 1723 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Margrete fra 1725 blev i oktober 1744 gift med Willum Jørgensen, en søn af Jørgen Willumsen på Tungegården i Skænkelsø. Willums bedsteforældre var begge døde af pest i løbet af 14 dage i 1711. Ved giftermålet overtog Margrethe og Willum hendes fødegård Bakkegården i Sperrestrup. I august 1777 døde Willum, 60 år 6 måneder 3 uger 4 dage gammel og Margrethe døde i maj 1799, 74 år gammel


Anders Torbensen var gårdmand på Bakkegården i Sperrestrup

Anders var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Uddrag fra "Hjørlunde Sogns Historie" om Bakkegården i Sperrestrup:

"I Krigsskat-Jordebogen af 1718 er Gaarden sat til 16 Portioner Rytterhold, som blev 48 Rd. 24 Sk. og 4 Læs 3 Lpd. 9 Pd. Halm"

"Forøvrigt anføres der om Gaarden, at den havde 38 Fag Hus, af hvilke 8 Fag var brøstfældige - disse var maaske skaanet af Ildebranden 1714 -, dens Besætning var 9 Heste, 4 Stude, 5 Køer, 6 Ungkvæg og 12 Faar "

"Dens aarlige Udsæd var 10 Tdr. Rug, 10 Tdr. Byg og 6 Tdr. Havre"

"Den havde Græsning til 8 Heste og 8 Stude eller Køer"

"Dens Høslæt gav 6 Læs godt og 3 Læs slet Hø og den havde temmelig godt Tørveskjær"

Sperrestrup omtales 1458 som Spærlingstorp. Endelsen torp betyder udflyttersted. Spærling eller Sperling er sandsynligvis navnet på en mand, så stedet er "Sperlings udflyttersted". Sperling betyder egentlig "lille spurv". Måske har det været et øgenavn

Egedal kommune har i 2008 skrevet på deres hjemmeside om udskiftningen i Sperrestrup:
"Sperrestrup havde kun fire gårde. Her lykkedes det at foretage en stjerneudskiftning, så alle gårde blev liggende i landsbyen på de pladser, de stadig har.
Sperrestrup er nu en lille charmerende landsby, hvor gårdene ligger på deres oprindelige plads tæt samlet i byen"

Det er Bakkegården, der er markeret med grøn cirkel

- Sidens top - Forsiden