Peder Jensen
???? -1748

Jens -

Peder Jensen
???? -1748
Karen Andersdatter
1718 - 1783
gift 17. oktober 1734 i Ganløse, Frederiksborg Amt
4 børn døbt i Ganløse, Frederiksborg Amt
Else Pedersdatter Døbt 21. august 1735
Begravet 19. april 1808 Stenløse
Dorte Pedersdatter Døbt 11. august 1737
Begravet 7. oktober 1795 Stenløse
Anders Pedersen Døbt 7. oktober 1742
Død: er ikke eftervist  
Peder Pedersen Døbt 31. marts 1748
Død: er ikke eftervist  

Da Helgas tip-tipoldemor Else Pedersdatter blev døbt i august 1735, stod der i kirkebogen i Ganløse, at hendes far hed Peder Jensen, men hvem var hendes mor?

I kirkebogen i Ganløse var der den 17. oktober 1734 et giftermål mellem Peder Jensen og Karen Andersdatter:

Dom: 17 p Trinit: blev Peder Jensen og Karen Andersdatter copulerede 

Så blev vi nysgerrige. Var der også en trolovelse?

Ja, det var der. Den 18. juli stod der i samme kirkebog:

 

Dom 4 p Trinit blev Peder Jensen af Knardrup og Caren Andersdatter trolovede: Hands Forlovere Anders Christophersen og Niels Sørensen. Hendes Forlovere: Torben Olsen og Niels Pedersen

Peder og Karen fik 4 børn i årene 1735 til 1748. Vi har ikke kunnet følge de to sidstfødte, men vi skriver om de to andre længere nede på siden.

Peder døde i marts 1748. Hvor gammel han var er ikke oplyst i kirkebogen i Ganløse, hvor der ved hans begravelse kun står:

D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet

Hans kone Karen blev i oktober samme år gift med Jeppe Knudsen. Karen døde marts 1783, 64 år 4 måneder gammel

Noget om børnene

Else fra 1735 var Helgas tip-tipoldemor og har sin egen side

Dorte fra 1737 blev i september 1764 gift med den 29 år ældre Peder Andersen fra Skjelhøjgård i Veksø. Peder havde været gift 2 gange tidligere og var den sidste fæster og den første ejer af Skjelhøjgård. Dorte døde i oktober 1795 og Peder i juni 1796 næsten 90 år gammel, men børn havde de fået for en søn ved navn Lars Pedersen overtog gården og de gamle kom på aftægt. 

Der foreligger en aftægtskontrakt mellem Peder Andersen og hustru og sønnen Lars Pedersen. Denne kontrakt er beskrevet i bogen Vigsø Sogns Historie og her gengivet i uddrag:

 "saalænge jeg og min Kone Dorte Pedersdatter finder os fornøjet med at være hos vor Søn, Lars Petersen, forbeholde vi os frit Hus, Værelse i Gaarden saa længe vi lever, og skal han give os fri og forsvarlig Føde og Klæder, samt Tilsyn og Pleje i paakommende Sygdomstilfælde og endelig lade os anstændig begrave, hvorimod han skal beholde det lidet Indhave Boe og videre vi efterlader os. 

Naar vi det forlanger skal han eller Gaardens Eyer være pligtig paa Gaardens Grund at opbygge 4 forsvarlig Fag Hus og indrette samme med alt fornødent til vores frie Bopæl saa længe vi lever.

Ved Udflytningen medtager vi vores Seng med Klæder, 2 Par Lagen, vores Kister med Gangklæder, en jern Kakkelovn, en Kobber Bryggekjedel, en messing Kjedel, en jerngryde, et Bord, 2 Stole, nogle Øl Kar og Ballier, 2 Sække med videre vi maatte til vores Brug finde fornødent, saa og en Ko og 5 Stkr. Faar, som han friet skal foore og græsse os iblandt og ligesaa godt som hans egne. 

Endelig leveres os aarlig uden Betaling imellem Mikkelsdag og Juul 2½ Td. Rug, 2 Tdr. Byg, 2 Tdr. Malt, et fedt Sviin af 4 Lispunds Vægt og 14 forsvarlige Læs god Tørv.

Ved den enes Død bortfalder alleene af Sæden det halve, med det øvrige vedbliver uden Afkortning saalænge en af os lever.

I Betragtning af han, som meldt ingen Løn har faaet, overdrages fornævnte Gaard og videre ham for 312 Rd., nemlig hans egen Arv regnet for det halve, og til hans Broder Knud Petersen betaler han Et Hundrede Rigsdaler, giver ham forsvarlige Klæder til en Seng, bestaaende af 3 Dyner, 2 Hoved Puder, 2 Trække Puder med Vaar, er Par Hør- og et Par Blaar- Lærreds Lagen, af Værdi ringest 40 Rd., er Par Stude til 16 Rd., hvilket betales og leveres ham i senest 2 Aar fra Dato, med mindre Lars Petersen forinden skulde gifte sig, da dette i saa Fald strax skal udredes; imidlertid svares af Pengene ingen Renter.

Naar Knud Petersen bekommer dette skal han give Afkald og intet videre efter os maa fordre eller prætendere"  

Vitterlighedsvidnerne på kontrakten var Mads Andersen på Skibstedgård og Niels Larsen på Vaselundgård

Mads Andersen var Helgas tip-tipoldefar og Niels Larsen var søn af Mads Andersens kone Maren Pedersdatter, der var Helgas tip-tipoldemor,  fra hendes første ægteskab


Peder Jensen boede i Knardrup i Ganløse sogn og var Helgas tip-tip-tipoldefar

Knardrup 1816

Vi har kun kunnet følge de to ældste af Peders børn og de flyttede begge til Veksø ca 3 km mod sydvest

Knardrup 1850

Ved folketællingen i 1769 var der 471 personer i Ganløse sogn

Folketælling

Ved Folketællingen i 1787 var der 535 personer Ganløse sogn

Heraf boede de 158 personer i Knarterup

Af de 158 personer var 60 under 18 år

Ved folketællingen i 1787 var der 37 familier i Knardrup fordelt på

 6 gårde i byen
 1 mølle
 4 udflyttede gårde
 4 bebyggede gårdspladser          (husmænd)
16 husmænd (andre)
  6 inderster

Flere ting vi er stødt på i vores søgen efter oplysninger om Peder peger på, at han var gårdmand på gård nr 3 i Knardrup, og at gård nr 3 var en af de 6 gårde, der i 1787 lå i landsbyen


Knardrup 1990

- Sidens top - Forsiden